زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه هفتگی پیش 2

مربیان: 
ندا جون
جدول برنامه هفتگی: 
شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش واحد کار هفتهمیان وعدهآموزش ریاضیآموزش مهارتهای اخلاقیناهار و استراحتزبان خارجهبازی گروهی
یکشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش ریاضی کار با چرتکهمیان وعدهآموزش ریاضی کار با چرتکهبهداشت و ایمنیناهار و استراحتآموزش نقاشیزبان خارجه
دوشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش مهارتهای نوشتاریمیان وعدهموسسه دانانمایش خلاقناهار و استراحتزبان خارجهبازی با لگو
سه شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیشعر و سرودمیان وعدهآموزش علومهوش و خلاقیتناهار و استراحتآموزش سفالزبان خارجه
چهارشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش مفاهیم دینی و قرآنمیان وعدهآموزش زبان آموزیکلاژ و کاردستیناهار و استراحتزبان خارجهژیمناستیک
مربیان فوق برنامه: 

نمایش عروسکی : آقای کاظمی

آموزش زبان انگلیسی : آناهیتا ایمانی

آموزش نقاشی و سفال : ستاره ندیری

شعروسرود : عمو بهرام

آموزش ژیمناستیک : هوریا یزدانی

آموزش موسیقی اُرف : - 

آموزش ریاضی کار با چرتکه : موسسه اسمارت آکادمی